VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

- střediskové účetnictví, vedení zakázek, podrozvahová evidence
- zpracování a zaúčtování prvotních dokladů
- příprava interních dokladů potřebných ke správnému vedení účetnictví
- kontrola již pořízených záznamů
- zpracování měsíčních, kvartálních reportů
- zpracování podkladů pro DPH a vypracování přiznání k DPH včetně povinných příloh
- zpracování účetních závěrek, včetně dokladových inventur
- zpracování daňových přiznání včetně příloh, statistických hlášení atd.
- poradenství, konzultace

DAŇOVÁ EVIDENCE

- zpracování prvotních dokladů a vedení všech zákonem stanovených knih a evidencí
- zpracování podkladů pro DPH, vypracování přiznání k DPH včetně povinných příloh
- zpracování daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob
- zpracování přehledů o příjmech a výdajích OSVČ pro účely zdravotního a sociálního pojištění

PERSONÁLNÍ A MZDOVÁ AGENDA

Zajištění veškerých zákonných povinností spojených se zpracováním mzdové agendy:
- přihlášení a odhlášení zaměstnance
- vedení mzdových listů
- zpracování evidenčních listů důchodového zabezpečení
- zpracování měsíčních hlášení pro SSZ a zdravotní pojišťovny
- roční zúčtování daně z příjmů zaměstnanců
- vyúčtování daně z příjmu FO ze závislé činnosti, vybírané srážkou

Pro všechny druhy pracovních poměrů

Připravíme Vám:výplatní lístky, sumarizace mezd, převodní příkaz pro banky.
Zastupování klienta při kontrolách

ZPRACOVÁNÍ PŘIZNÁNÍ

- k dani z příjmů právnických osob
- k dani z příjmů fyzických osob
- k DPH, souhrnné hlášení, výpisy z evidence § 92
- k dani z nabytí nemovitých věcí
- k dani z nemovitých věcí
- vyúčtování daně z příjmů fyzických osob

OSTATNÍ SLUŽBY

- vyúčtování nákladů bytových domů na jednotlivé bytové jednotky
- ekonomické rozbory, reporty a jiné finanční analýzy
- příprava interních směrnic